Frans Nederlands

Welkom bij de webshop van Wesley Vanderheyden

ALGEMENE VOORWAARDEN DIE DE VERKOOP VAN DE AANGEBODEN PRODUCTEN OP DE SITE REGELEN

 

 

Artikel 1.          Algemeen

 

1.1 VW PC Support ontwerpt het deel waarmee de bezoekers van de website in contact komen en waarbij een contract afgesloten wordt met de klant, laatstgenoemden zijn de bezoekers van de website die een bestellling plaatsen via de site.  VW PC Support is dus de dienstverlener. 

 

1.2 De klant verklaart dat hij juridisch bekwaam is in de mate van wat de plaatsing en volledige verwerking van zijn online bestelling betreft.

 

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing sinds 1 december 2010 op alle klanten die een bestelling plaatsen.

 

Door op OK te klikken bij het plaatsen van zijn online bestelling op de website www.vwpcsupport.be, bevestigt de klant zijn vastberaden en onherroepelijk akkoord met de algemene voorwaarden die de verkoop van de aangeboden producten op de website van VW PC SUPPORT regelen.  Er kan enkel van deze voorwaarden afgeweken worden via een schriftelijk akkoord tussen VW PC SUPPORT en de klant.

 

1.4 Een bestelling kan enkel geplaatst worden indien het facturatie- en het leveringsadres zich in de Europese Unie op het Europese continent bevinden.  

 

1.5.      Het Nederlands en het Frans zijn de enige talen die de klant kan kiezen om zijn bestellingen online uit te voeren.  Op basis van de gekozen taal zullen toekomstige contacten zich in deze taal voldoen.  De klant kan zijn bestelling niet betwisten op  basis van het feit dat hij de taal, die hijzelf gekozen heeft, niet machtig zou zijn.

 

1.6 De website verkoopt enkel elektrische, audio- en videoapparaten, telecommunicatie-, multimedia- en  fototoestellen evenals computers.  Alle aanverwante artikelen zoals overeenkomstige accessoires worden eveneens online te koop aangeboden via de website.

 

1.7 VW PC Support behoudt zich het recht om op elk moment de gangbare algemene voorwaarden te wijzigen en/of deze uit te breiden voor toekomstige bestellingen.

 

1.8 In het algemeen:

 

De benaming "Grote toestellen" heeft betrekking op: grote elektrische toestellen, audio en video.

De benaming "Kleine toestellen" heeft betrekking op: kleine elektrische toestellen, GPS, MP3, foto- en videotoestellen, PC.

 

1.9 VW PC Support mag, indien nodig, extra informatie vragen aan de klant voor de uitvoering van de bestelling.  VW PC Support behoudt zich het recht om de bestelling te annuleren wanneer de klant weigert deze gevraagde gevens aan te leveren.

 

 

 

Artikel 2.          Prijs

 

2.1 Alle prijzen op de website zijn in Euro en bevatten de BTW en recupel.

 

2.2 De promoties en de speciale aanbiedingen zijn enkel geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de periode aangegeven op de website.

 

2.3 De opgegeven prijzen kunnen op elk moment gewijzigd worden.  Bij een bestelling is de prijs van toepassing welke op het moment van het plaatsen van de bestelling in voege was.  VW PC Support garandeert dat de prijsverhoging die zich voordoet na de plaatsing van een bestelling niet doorgerekend wordt aan de klant voor die bestelling, tenzij deze verhoging het gevolg is van een wettelijke reglementering of maatregel zoals bijvoorbeeld een BTW- of recupelverhoging.

 

2.4 VW PC Support is niet gebonden aan een bestelling wanneer blijkt dat deze gebeurd is door een duidelijke fout of een schrijf- of typfout.

 

2.5 De leveringskosten worden duidelijk weergegeven bij het plaatsen van de bestelling. Zij worden toegevoegd aan de prijs van de aangekochte producten.

 

 

Artikel 3.          Betaling van de prijs

 

3.1 De bestellingen moeten via volgende betalingsmogelijkheden uitgevoerd worden, conform de keuze van de klant bij het plaatsen van zijn bestelling:

 

met kredietkaart (enkel VISA & MasterCard) bij het plaatsen van de bestelling;

met Bancontact bij het plaatsen van de bestelling;

via overschrijving

cash bij levering van de bestelling door VW PC Support

 

De verkoopprijs van één of meerdere goederen voor een bedrag van 15.000 euro of meer mag, conform het artikel 21 van de wet van 11 januari 1993 tot de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, niet contant betaald worden ongeacht de verkoop in één verrichting plaatsvindt of via meerdere verrichtingen waartussen een verband blijkt te bestaan.

 

3.2 Om de veiligheid van uw online betaling, evenals uw persoonlijke gegevens te garanderen, worden de betalingen via kredietkaart, Bancontact en overschrijving door MultiSafePay beheerd.  De e-commerce oplossing van deze dienstverlener zorgt ervoor dat uw financiële gegevens in alle veiligheid behandeld worden.  Deze betalingsoplossing is speciaal ontwikkeld voor de elektronische handel.

 

De gegevens van elke bestelling worden bij de transactie geëncrypteerd met de SSL technologie.  De beveiligde SSL verbinding is herkenbaar aan het "slotje" in de statusbalk van uw browser.

 

Het betaalde bedrag wordt door het MultiSafePay systeem weerhouden tot de opzegtermijn vervalt.

 

Bij het vervallen van de opzegtermijn, wordt het bedrag doorgestort naar VW PC Support, tenzij de klant zijn recht op opzegging heeft laten gelden.  In dit geval, wordt het bedrag teruggestort aan de klant via MultiSafePay in naam van VW PC SUPPORT.

 

3.3 Een betaling kan verworpen worden, wanneer bijvoorbeeld het overeenkomstige bedrag hoger dan een bepaalde limiet is.  In dat geval heeft u de mogelijkheid om onmiddelijk een andere betalingsmethode te kiezen.

 

3.4 Afbetalingen en voorafbetalingen zijn niet mogelijk. Wanneer er niet binnen de opgegeven termijn betaald wordt, behoudt VW PC SUPPORT zich het recht om de bestelling te annuleren, de klant zal hierover een mail toegestuurd krijgen op het e-mail adres dat hij opgegeven heeft bij de plaatsing van zijn bestelling. 

 

 

Artikel 4.          Levering en afhaling van bestellingen

 

4.1.      Bestellingen worden enkel afgeleverd op het adres van de klant of door hem afgehaald bij een verkooppunt dat op de bestelbon aangegeven is, nadat de volledige prijs, taksen en kosten betaald werden aan MultiSafePay (http://www.multisafepay.com/) op naam van VW PC SUPPORT of aan VW PC SUPPORT wanneer contant betaald wordt. De betaling zal door de klant uitgevoerd worden conform de gemaakte keuze bij de plaatsing van de bestelling online. 

 

4.2 De bestellingen worden ofwel geleverd op het adres dat door de klant opgegeven werd bij zijn bestelling ofwel afgehaald door de klant bij het VW PC Support verkooppunt dat vermeld staat in de bevestiging van de bestelling, verzonden door VW PC SUPPORT aan de klant.  

 

Om de bestelling te ontvangen of af te halen, moet de klant de bevestiging van de bestelling verzonden door VW PC SUPPORT aan de klant kunnen voorlegen.  Indien de klant deze niet kan voorleggen, dan wordt de levering of afhaling uitgesteld tot wanneer men deze wel kan voorleggen. 

 

4.3 VW PC Support zal contact opnemen met de klant binnen de 2 werkdagen die volgen op de dag waarop de klant de bevestiging van zijn bestelling ontvangen heeft, VW PC Support zal hem informeren of het product in stock is of indien niet, welke de leverings- of afhalingstermijn is.  

 

4.4 VW PC Support spant zich in om de bestellingen zo snel mogelijk af te handelen. Indien VW PC SUPPORT de bestelling niet binnen de 30 dagen kan uitvoeren, dan wordt de klant hierover onmiddelijk geïnformeerd en heeft hij het recht om zijn bestelling te annuleren.

 

4.5 Voor elke vraag over een bestelling, levering of afhaling, moet de klant zich richten tot het verkooppunt dat aangegeven staat op het overzicht van zijn bestelling.  De contactgegevens zullen aangeduid zijn op de bevestiging van de bestelling van VW PC SUPPORT aan de klant.

 

Artikel 5.          Recht van opzegging

 

5.1 Deze voorwaarde is enkel geldig voor de online verkoop aan gebruikers.

 

5.2 Volgens de wet van 6 april 2010 met betrekking tot marktpraktijken en consumentenbescherming, heeft de klant het recht om VW PC SUPPORT te laten weten dat hij afziet van de verkoop, zonder boetes en zonder motivering, binnen de 14 werkdagen die volgen op de levering van het product.

 

5.3 Uitzonderingen op het recht van opzegging voor de bestelling van volgende producten:

 

- Software of andere vergelijkbare producten waarvan de zegel verbroken is of software waarvoor een verplichte registratie van het product werd uitgevoerd.

- Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige toestellen.

 

5.4 Bij teruggave van het artikel, moet de klant alle accessoires, documentatie, garantiecertificaten en verpakking bijvoegen. En versturen naar VW PC Support Emiel Hertecantlaan 18 a 2 9290 Berlare

 

5.5 De klant moet op eigen kosten het product teruggeven aan VW PC Support die niet verantwoordelijk gesteld wordt voor beschadiging, diefstal of verlies van het product of zijn verpakking bij de teruggave.

 

5.6 Behalve wanneer de klant het product, indien het om een groot toestel gaat, zelf terugbrengt naar VW PC Support, dan kan hij beroep doen op een forfait van 75 € voor het transport wanneer het product zich in België bevindt.

 

5.7 De klant die wil afzien van zijn aankoop moet contact opnemen met VW PC Support en het desbetreffende product binnen de 7 werkdagen, te tellen van de dag die volgt op de levering of afhaling van het product, terugbrengen naar VW PC Support Nieuwstraat 71 9200 Schoonaarde

 

5.8 Voor de producten van opeenvolgende leveringen, begint de opzegingstermijn te tellen vanaf de dag na de eerste levering.

 

5.9 VW PC Support is verantwoordelijk als derde partij, indien MultiSafePay zich niet voldoet aan zijn verplichting om de gestortte sommen terug te betalen in het geval dat de klant zijn recht van opzegging laat gelden.    

 

 

Artikel 6: Toepasbaar recht en bevoegde rechtbanken

 

6.1 De Belgische wet regelt eender welke relatie tussen VW PC Support en al zijn klanten.

 

6.2 De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Conventie van Wenen) is uitgesloten.

 

6.3 Elk geschil tussen VW PC Support, de bezoekers van de site en klanten, zal voorgelegd worden aan de rechtbank van het arrondissement van Nijvel in België, tenzij een dwingende wettelijke bepaling of een bepaling van publieke orde in België zich hiertegen verzet.